Contact
Hotline: +49 1234 5678 your@company.com
Login
Verklaring gegevensbescherming

PRIVACYBELEID

1. Algemene informatie

De best mogelijke bescherming van de persoonsgegevens van de speler vindt Betcenter uiterst belangrijk. De opname, verwerking en het gebruik van gegevens van spelers worden strikt uitgevoerd in overeenstemming met de effectieve regelgeving voor de bescherming van gegevens in het Koninkrijk België (wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen en financieren van terrorisme)

BC-Wetten Beteiligungsgesellschaft m.b.H. (hierna "Betcenter" genoemd), de bedrijver van www.betcenter.be, zal verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van persoonsgegevens.

Door Betcenter te voorzien van zijn gegevens, geeft de speler (hierna benoemd met deze term als neutrale term, geldig voor zowel mannen als vrouwen) toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens. Aldus verleent de speler uitdrukkelijk toestemming aan Betcenter voor het verwerken, gebruiken en beschikbaar maken van de verstrekte gegevens aan derden, overeenkomstig dit Privacybeleidi

2. Gegevensverzameling bij het laden

Tijdens het laden van de website zullen servers het IP-adres van de betreffende computer registreren, alsook de datum, het tijdstip, het besturingssysteem en de browser die de speler gebruikt.

Deze registratie is noodzakelijk teneinde het gebruik van de website door de speler mogelijk te maken en eventuele storingen of misbruik van het aanbod van Betcenter vast te stellen.

3. Gegevensverzameling bij aanmelding

Elke speler die toegang verzoekt tot de aangeboden sportweddenschappen en diensten van Betcenter dient een klantrekening bij Betcenter te openen en zich aan te melden.

Tijdens de aanmelding moeten de volgende gegevens worden opgenomen:

Identiteit en persoonlijke gegevens:
Land
Aanspreektitel
Voornaam
Achternaam
Verblijfplaats (adres met huisnummer, woonplaats en postcode)
E-mailadres (met inbegrip van bevestiging van het e-mailadres)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Beroep
Rijksregisternummer (voor inwoners van België) of paspoort (voor inwoners van andere landen)

Gebruikersgegevens
Gebruikersnaam
Wachtwoord (met inbegrip van bevestiging van het wachtwoord)
Veiligheidsvraag en antwoord
Bron van verwijzing naar Betcenter
Mobiele telefoonnummer

Betcenter is wettelijk verplicht de juistheid van de verstrekte gegevens te verificeren. Derhalve zullen spelers worden verzocht - op enig moment en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving - nadere documenten te overhandigen om hun identiteit te verifiëren en controle van de identiteit mogelijk te maken. De speler kan gevraagd worden om de toezending van een of meer van de volgende documenten: een kopie van een geldig legitimatiebewijs, afgegeven door de bevoegde autoriteit van een erkende staat/land, bv. paspoort, persoonlijke identiteitskaart, rijbewijs, een nutsnota (bv. voor gas, elektriciteit), huurcontracten of documenten betreffende bank en/of betaalgegevens.Betcenter behoudt zich het recht voor eventuele winsten in te houden totdat de gevraagde documenten worden ingediend.

Voor het uitbetalen van eventuele winsten op de bankrekening van de speler, dienen de volgende persoonsgegevens te worden geregistreerd:

- Voor- en achternaam van de rekeninghouder
- Naam van de bank
- IBAN
- BIC of SWIFT-code

Alle officiële gegevens die de speler aan Betcenter verstrekt, dienen juist en volledig te zijn. De speler dient Betcenter onverwijld te informeren wanneer aan Betcenter verstrekte gegevens niet meer juist of onvolledig zijn geworden. Betcenter behoudt zich het recht voor weddenschappen alsook winsten te annuleren, wedrekeningen te blokkeren, de speler uit te sluiten van deelname en betalingen aan de speler in te houden, indien informatie die de speler aan Betcenter heeft verstrekt onjuist of onvolledig blijkt te zijn. De speler is aansprakelijk voor eventuele schade of kosten voortvloeiend uit het verstrekken van foute, of misleidende informatie. Wanneer opzettelijk foutieve of misleidende gegevens worden verstrekt, zullen alle transacties of de betreffende wedrekening nietig worden verklaard.

4. Gegevensverzameling bij het gebruik van Betcenterdiensten

Profiel
Betcenter slaat informatie op die is verzameld door cookies, logbestanden, transparante gifs, en/of derden om profielen van spelers aan te maken. Een profiel bevat vastgelegde gegevens over afzonderlijke spelers met precieze vermelding van voorkeuren betreffende gedownloade inhoud. Vanzelfsprekend heeft deze informatie betrekking op persoonlijke en identificeerbare gegevens van de spelers en wordt gebruikt om aanbiedingen en verbeteringen te bieden in de inhoud van websites ten gunste van alle spelers. Profielen worden gebruikt om de ervaring van elke afzonderlijke speler op de website Van Betcenter weer te geven en specifieke marketinggegevens te verkrijgen.

Cookies
Een cookie is een klein databestand dat op de computer van de speler wordt opgeslagen met specifieke gebruikersinformatie. Het gebruik van cookies houdt geen verband met persoonsgegevens van spelers die onze website bezoeken. Betcenter maakt zowel gebruik van sessie-ID-cookies als van permanente cookies. Een sessie-ID-cookie wordt gewist zodra de speler de browser sluit. Een permanente cookie is een klein tekstbestand dat langere tijd wordt opgeslagen op de harde schijf. De meeste internetbrowsers aanvaarden cookies als standaard instelling. Spelers kunnen het gebruik van cookies uitschakelen in hun veiligheidsinstellingen.


Logbestanden
Betcenter maakt gebruik van logbestanden. Deze omvatten internet protocol (IP)-adressen, het type browser, internet service provider (ISP), verwijzende/ exit-pagina's, soort platform, datum/tijd-stempel, en dienen om het aantal klikken te analyseren voor het beheer van de site, het volgen van de bewegingen van spelers op de site, en het verzamelen van bruikbare uitgebreide demografische informatie. IP-adressen staan in verband met het aanbieden van web-gebaseerde diensten met persoonlijk identificeerbare informatie.

Transparante gifs (Web Beacons/Web Bugs)
Sommige van onze marketingpartners benutten een softwaretechnologie met de naam 'transparante gifs' (ook bekend als webbakens of internetbugs) om content op onze website beter te beheren door de effectiviteit van bepaalde inhoud te meten. Transparante gifs zijn kleine afbeeldingen met een unieke identificatiecode. Ze fungeren vergelijkbaar als cookies en worden gebruikt om de bewegingen van internetgebruikers te volgen. Het grootste verschil tussen een cookie en een transparante gif is dat de laatste zichtbaar op de pagina is. Transparante gifs zijn niet verbonden met de persoonlijk identificeerbare informatie van de speler. Samen met cookies kunnen transparante gifs worden gebruikt om het eerdere online gedrag van een specifieke computergebruiker te herkennen. Dergelijke informatie kan van geval tot geval beschikbaar worden gesteld aan specifieke marketingpartners.

5. Gebruik van persoonsgegevens

Het opslaan van persoonsgegevens dient om

- de identiteit en leeftijd van spelers te controleren
- de contractuele overeenkomst tussen Betcenter en de speler te verwerken
- te communiceren met de speler
- wettelijke verplichtingen te vervullen, met name de afstemming van gegevens van de spelers met nationale en internationale databanken ter bescherming van spelers (zelf-uitsluitingslijsten).

6. Openbaarmaking van persoonsgegevens

Spelersgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Uit principe worden persoonlijke gegevens van de spelers niet doorgegeven aan derden tenzij dit gebeurt op basis van wettelijke verplichtingen of rechten, of tenzij deze openbaarmaking door de speler is toegestaan.
In sommige gevallen maakt Betcenter gebruik van diensten van derden die in naam van Betcenter werken. Deze derden zijn verplicht de gegevens van spelers veilig en vertrouwelijk te behandelen. Hun gebruik van de onderhavige gegevens blijft beperkt tot het vervullen van de betreffende dienst. Derhalve wordt uitsluitend de minimaal vereiste informatie ter beschikking gesteld.
Teneinde de controle van de identiteit van de speler uit te voeren, kunnen gegevens van spelers worden afgestemd met databanken van internationale identiteitsdiensten.
Bij vermoede transacties en/of activiteiten die leiden tot de verdenking van criminele activiteiten, zal Betcenter dit de bevoegde instanties melden (bv. Belgische Kansspelcommissie, politie, sportverbanden of particuliere verenigingen gericht op het voorkomen van strafbare en frauduleuze activiteiten bij sportweddenschappen).
Daarenboven behoudt zich Betcenter het recht voor telefoongesprekken met spelers op te nemen en deze opnamen door te geven aan wetshandhavingsinstanties als er precieze aanwijzingen van strafbare feiten bestaan.
Door het aanvaarden van dit Privacybeleid machtigt de speler Betcenter de bovengenoemde veiligheidscontroles uit te voeren, waaronder verzoeken tot kredietinformatie en het afstemmen van verstrekte gegevens aan databanken van derden.
Voor zover Betcenter gebruik zal maken van externe aanbieders voor de uitvoering en het beheer van gegevensverwerking, blijven de contractuele bepalingen van kracht en zal de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming nauwlettend worden nageleefd.
Niettegenstaande de inspanningen van Betcenter ter bescherming van persoonsgegevens, behoudt het bedrijf zich het recht voor spelgegevens openbaar te maken (bv. behaalde resultaten) op de eigen website, onder vermelding van de voornaam en de eerste achterletter van de speler, zolang deze, direct en indirect, onherkenbaar blijft.

7. Opgeslagen gegevens

Wanneer een speler de Betcenterrekening sluit, zullen de opgeslagen persoonsgegevens gewoonlijk nog vijf jaar bewaard blijven, met ingang van de datum van sluiting, overeenkomstig de van toepassing zijnde voorschriften.

8. Gegevensveiligheid

Alle gegevens zullen automatisch worden verwerkt.

Betcenter treft alle benodigde voorzorgsmaatregelen om de gegevens van spelers te beschermen. In het bijzonder betaalinformatie zal te allen tijde gecodeerd zijn bij de verwerking van de gegevens.
Terwijl gevoelige informatie online wordt beschermd met SSL-codering, spant Betcenter zich naar redelijkheid in om tevens de bescherming van de gegevens van spelers op alle andere vlakken te garanderen.
Enkel bevoegde medewerkers van Betcenter, of van derden die contractueel gebonden zijn te handelen overeenkomstig de geldende gegevensbescherming, hebben toegang tot de gegevens van de spelers.
Betcenter bewaakt de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van al haar medewerkers. Een fundamentele regel op elke werkplek bij Betcenter en haar onderaannemers is het verplichte gebruik van beeldschermbeschermers met een wachtwoord zodra de werkplek verlaten wordt. Alle betrokken medewerkers krijgen regelmatig scholing op het vlak van de toepasselijke veiligheidsnormen en standaarden voor gegevensbescherming. Alle betrokken medewerkers ontvangen tevens informatie over hun wettelijke verplichtingen, op jaarbasis of bij actuele wijzigingen. De beduiding van de voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming en het belang van de eigen bijdrage van eenieder staat centraal bij alle scholingen. Alle betreffende servers bevinden zich in een beveiligde ruimte.

Gegevenscodering
Om persoonsgegevens van spelers tijdens de communicatie met de internetbrowser te beschermen, maakt Betcenter gebruik van gegevenscodering, afkomstig van haar certificeringspartner. Daarnaast worden online transacties afgeschermd door het veiligheidssysteem van een wereldwijd erkende partner.

Overige technische beveiligingen
Om illegale manipulatie door derden tegen te gaan, zal het IP-adres van de computer worden opgevraagd en bewaard wanneer de speler zich aanmeldt. Daarnaast zijn alle gegevens van de speler beschermd tegen ongeoorloofd gebruik door een firewall en beveiligingssystemen tegen inbreuk.

9. Wijzigen van persoonsgegevens

Na het inloggen kunnen spelers hun persoonlijke gegevens op elk gewenst moment wijzigen onder "Wijzigen van rekeninggegevens" op de homepage van Betcenter www.betcenter.be. Iedere speler is wettelijk verplicht persoonlijke gegevens onverwijld aan te passen wanneer aan Betcenter verstrekte gegevens niet meer juist of onvolledig zijn geworden.

10. Rechten van de speler

Overeenkomstig de gegevensbeschermingsvoorschriften heeft elke speler het recht toegang te verlangen tot de door Betcenter opgeslagen en verwerkte gegevens luidend onder zijn naam. Daartoe behoort tevens het recht herstel te verlangen, alsook het wissen of blokkeren van gegevens overeenkomstig de wetgeving gegevensbescherming.

Bij vragen betreffende dit Privacybeleid of de veiligheid van aan Betcenter verstrekte gegevens, kunnen spelers altijd per e-mail contact opnemen met de serviceafdeling via nl@service.betcenter.be.

Dit Privacybeleid wordt in verscheidene talen ter beschikking gesteld. Bijgeval van tegenstrijdigheden of geschillen tussen de verschillende taalversies is de Nederlandstalige versie bindend.

11. Wijzigingen op het Privacybeleid

Dit Privacybeleid kan te allen tijde onderhevig zijn aan wijzigingen. Alhoewel spelers altijd in kennis worden gesteld van eventuele wijzigingen, wordt aanbevolen dit beleid regelmatig op mogelijke wijzigingen na te zien.


Versie 1.0 – laatste wijziging 1 februari 2015
Verwijzing:
Wet van 11 januari 1993 ter voorkoming van het misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en het financieren van terrorisme, oproepbaar op http://www.ctif-cfi.be/website/images/EN/law_be/loi199304-07-2014.pdf